Privacy

CONTACTGEGEVENS

Deze website is eigendom van Hiros vzw:

Hiros vzw
Fortstraat 35, 1060 Brussel
contact@hiros.be
+32 (0)2 410 63 33
O.N. 0862 325 347

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo’s, teksten, afbeeldingen e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Hiros of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

Hiros levert grote inspanningen zodat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Hiros de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Hiros kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via contact@hiros.be.

De inhoud van de website, inclusief links, kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Hiros geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Hiros kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Hiros verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

PRIVACY

Over ons

Missie

Hiros is een organisatie die de ontwikkeling van artistieke trajecten ondersteunt.

Visie

Bij het realiseren van haar missie stelt Hiros de praktijk van de kunstenaars met wie ze samenwerkt centraal. Vanuit een jarenlange expertise, creëert Hiros een duurzaam kader voor alle aspecten van creatie en onderzoek. De samenwerking wordt bepaald door de specifieke eigenheid van iedere maker en ieder artistiek voorstel. Vanuit het geloof in het belang van een divers kunstenlandschap, werkt Hiros samen met zowel nieuwe als meer gevestigde makers met hybride praktijken in de podiumkunsten. Hiros bundelt de krachten met kunstenaars op middellange en lange termijn en bouwt samen met hen een netwerk uit van partners in binnen- en buitenland. Als deel van een groter ecosysteem en zich bewust van de dynamieken in de maatschappij en kunstensector, bepleit Hiros de belangen van de individuele kunstenaar, bewaakt de ruimte voor artistiek experiment en falen en ontwikkelt nieuwe manieren van samenwerking en kennisdeling.

Werking

Hiros biedt ondersteuning in: preproductie, productie, promotie, administratie en zakelijk beheer, spreiding en tourmanagement. Hiros is in alle facetten van de werking verbonden met (inter)nationale partners, ook buiten het kunstenveld. Hiros wordt structureel ondersteund door de Vlaamse Overheid i.h.k.v het Kunstendecreet. Deze financiering van de basiswerking fungeert als katalysator voor veelvuldig artistiek werk.

Contact

Als Hiros vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Hiros vzw
Fortstraat 35, 1060 Brussel
contact@hiros.be
+32 (0)2 410 63 33
O.N. 0862 325 347

Hoe verzamelt Hiros persoonlijke gegevens?

Hiros verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen als dat noodzakelijk is voor een bepaalde dienstverlening.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt Hiros en waarom?

Hiros verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn om zijn werk als productie structuur (produceren en spreiden van projecten) uit te voeren.

Hiros nieuwsbrief en uitnodigingen: naam, voornaam, organisatie en e-mailadres.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

We delen je persoonsgegevens enkel met dienstverleners van Hiros als dat nodig is voor een vlotte dienstverlening, bijvoorbeeld voor het beheer van contactgegevens in een database, het beheer van onze website en de hosting ervan en het verspreiden van onze nieuwsbrief. We werken uitsluitend met dienstverleners die de privacywetgeving respecteren. Met elk van die externe partijen sluiten we een verwerkersovereenkomst af waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van je gegevens zo goed mogelijk gegarandeerd is.

We geven je contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. We verkopen nooit persoonsgegevens aan derde partijen en geven ze nooit door aan derden zonder je toestemming.

Hoe lang bewaart Hiros persoonlijke gegevens?

Hiros vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Hiros kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. We wijzen je er echter op dat je in dat geval mogelijk niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.